Trung tâm hỗ trợ On

On không có quy định về số lượng đơn hàng hay giá trị đơn hàng tối thiểu trên một đơn hàng.