Trung tâm hỗ trợ On

Hiện tại bạn chỉ có thể tạo từng đơn hàng cho khách. Tuy nhiên trong 1 đơn bạn có thể chọn nhiều sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp.