Trung tâm hỗ trợ On

Người bán và khách hàng đều có thể huỷ đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái Chờ phê duyệt / Chờ lấy hàng.