Trung tâm hỗ trợ On

Có, bạn có thể thêm cùng lúc nhiều hàng hoá bằng cách sử dụng tính năng import file!