Trung tâm hỗ trợ On

Hoa hồng là tiền mà bạn (người bán hàng) sẽ nhận được sau khi đơn hàng được bán thành công. Bạn không thể thay đổi hoa hồng của mỗi sản phẩm. Hoa hồng được quyết định bởi nhà cung cấp và On.

Thu nhập mà bạn nhận được bao gồm tiền hoa hồng và tiền thưởng. On sẽ thực hiện chi trả phần thu nhập này tới bạn định kỳ vào các ngày 02 và 17 hàng tháng thông qua hình thức chuyển khoản.