Trung tâm hỗ trợ On

Hoa hồng bán hàng của CTV sẽ được thanh toán theo kỳ thanh toán (ngày 02 và ngày 17 hàng tháng). CTV có thể mở tài khoản CIMB hoặc cung cấp số tài khoản ngân hàng khác, On sẽ chi trả hoa hồng trên tài khoản ngân hàng mà CTV cung cấp.