Trung tâm hỗ trợ On

Để có thể huỷ đơn hàng, bạn cần vào chi tiết đơn hàng, ấn vào Huỷ đơn và xác nhận huỷ.