Trung tâm hỗ trợ On

Trường hợp Shop khiếu nại về thái độ làm việc của Shipper, Snail Ship sẽ tìm hiểu thông tin, góp ý và trao đổi lại với phía Shipper.Đồng thời có biện pháp trừ điểm trong hệ thống đánh giá của Snail Ship.