Trung tâm hỗ trợ On

Bạn có thể quản lý doanh thu của mình thông qua màn hình quản lý doanh thu

  • Ấn vào biểu tượng Thông tin của tôi trên Menu.

  • Ấn vào biểu tượng Cài đặt để vào màn thiết lập tài khoản.

  • Ấn vào Quản lý doanh thu để vào màn hình quản lý doanh thu.