Trung tâm hỗ trợ On

Bạn có thể theo dõi các đơn hàng thông qua màn hình Đơn mua

 • Bước 1: Ấn vào biểu tượng Tài Khoản trên Menu

 • Bước 2: Ấn vào Xem lịch sử mua hàng hoặc từng trạng thái Chờ xác nhận, Chờ lấy hàng, Đã giao, Đã huỷ để xem tiến trình của các đơn:
  + Chờ xác nhận: Các đơn được khách hàng hoặc người bán hàng đặt, đang chờ nhà cung cấp xác nhận
  + Chờ lấy hàng: Các đơn đã được nhà cung cấp xác nhận, đang chờ nhà vận chuyển đến lấy hàng
  + Đang giao: Các đơn đã được nhà vận chuyển lấy hàng, đang được mang đi giao cho khách hàng
  + Đã giao: Các đơn đã được nhà vận chuyển giao hàng cho khách hàng thành công.
  + Đã huỷ: Các đơn đã bị huỷ