Trung tâm hỗ trợ On

Các sản phẩm chưa bao giờ được đặt hàng sẽ được hiển thị tại màn hình Sản phẩm chưa được đặt hàng. Bạn truy cập bằng cách vào mục Báo cáo -> Sản phẩm chưa được đặt hàng.

Các sản phẩm này được hiển thị trên 1 bảng gồm tên và cột Hành động. Ấn vào nút Chi tiết để xem chi tiết của sản phẩm đó.