Trung tâm hỗ trợ On

Sau khi có đơn hàng phát sinh, hệ thống sẽ hiển thị luôn trong danh sách đơn hàng của Người bán.