Trung tâm hỗ trợ On

Sau khi khách gửi yêu cầu trả hàng thì thông tin đó sẽ hiển thị tại đây: Bán hàng -> Yêu cầu trả hàng

Các yêu cầu trả hàng được hiển thị trên 1 bảng gồm các cột như ID, Sản phẩm, Số lượng, Khách hàng, Mã đơn hàng, Trạng thái yêu cầu trả hàng, Ngày, Sửa. Các yêu cầu được sắp xếp theo thời gian cập nhật mới nhất. Người quản lý có thể ấn vào sửa để sửa nội dung hoặc cập nhật trạng thái.

 • ID: Mã yêu cầu trả hàng. Hệ thống tự sinh sau khi có yêu cầu trả hàng

 • Mã đơn hàng: Mã đơn hàng khách hàng mua hàng trước đó. Ấn vào để xem chi tiết đơn hàng.

 • Khách hàng: Tên đăng nhập của khách hàng (Nếu đặt hàng khi đăng nhập); Khách (Nếu đặt hàng không đăng nhập). Ấn vào để xem chi tiết khách hàng

 • Sản phẩm: Tên sản phẩm. Ấn vào để xem chi tiết sản phẩm

 • Số lượng: Số lượng sản phẩm yêu cầu trả, do khách hàng nhập nhưng Người quản lý có thể sửa lại

 • Trạng thái yêu cầu trả hàng: Người quản lý cập nhật trạng thái của yêu cầu trả hàng tại đây

 • Lý do trả hàng: Lý do trả hàng do khách hàng viết nhưng Người quản lý có thể sửa lại

 • Yêu cầu trả lại: Yêu cầu trả lại do khách hàng viết nhưng Người quản lý có thể sửa lại

 • Đã tải lên tệp tin: Tệp tin khách hàng gửi lên, Người quản lý có thể tải xuống

 • Bình luận của khách hàng: Bình luận khách hàng viết nhưng Người quản lý có thể sửa lại

 • Ghi chú của nhân viên: Ghi chú của nhân viên Người quản lý viết, khách hàng không nhìn được

 • Ngày: Thời gian yêu cầu gửi lên