Trung tâm hỗ trợ On

Các sản phẩm bạn thêm hoặc chỉnh sửa lại thông tin sẽ phải qua bước phê duyệt bởi nhân viên On. Qua đó sản phẩm của bạn sẽ chưa thể hiện ngay lên trên hệ thống khi chưa được On phê duyệt.