Trung tâm hỗ trợ On

  • Thời gian chấp nhận yêu cầu đổi trả sản phẩm: Theo số ngày quy định của mỗi Nhà cung cấp, Khách hàng có thể gửi yêu cầu khiếu nại đổi trả sản phẩm về cho ON.

  • Thời gian thực hiện yêu cầu đổi trả: Theo số ngày quy định của mỗi nhà cung cấp kể từ ngày On nhận chấp nhận yêu cầu đổi trả của Khách hàng.