Trung tâm hỗ trợ On

Có. Vì lý do bất khả kháng không thể giao hàng, bạn có thể huỷ đơn hàng.