Trung tâm hỗ trợ On

Không, hiện tại On chưa hỗ trợ thanh toán hoa hồng bằng tiền mặt. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền hoa hồng cho bạn qua tài khoản ngân hàng.