Trung tâm hỗ trợ On

Có, bạn có thể sử dụng tính năng "quản lý tồn kho" lúc thêm sản phẩm.