Trung tâm hỗ trợ On

Bạn có thể sử dụng Link chia sẻ Cửa hàng để chạy quảng cáo truyền thông. Tuy nhiên, bạn lưu ý nội dung truyền tải trên quảng cáo không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục cũng như các quy định về nội dung của Nhà cung cấp của On.