Trung tâm hỗ trợ On

Các sản phẩm sắp hết hàng được hiển thị tại màn hình Sắp hết hàng, truy cập bằng cách vào mục Báo cáo -> Sắp hết hàng.

Các mặt hàng sắp hết hàng được hiển thị trên 1 bảng gồm các cột như Tên sản phẩm, Phương pháp quản lý tồn kho, Số lượng tồn, Hiển thị, Chi tiết. Người quản lý có thể ấn vào nút Chi tiết để xem chi tiết của sản phẩm sắp hết hàng.