Trung tâm hỗ trợ On

Các sản phẩm bán chạy nhất được hiển thị tại màn hình Bán chạy nhất, truy cập bằng cách vào mục Báo cáo -> Bán chạy nhất.

Các mặt hàng bán chạy nhất được hiển thị trên 1 bảng gồm các cột như Tên sản phẩm, Số lượng đã bán và tổng tiền (chưa thuế) đã bán được.

Các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự bán chạy nhất từ cao xuống thấp.

Người quản lý có thể ấn vào nút Báo Cáo để xem báo cáo chi tiết hoặc ấn vào nút Chi tiết để xem chi tiết của sản phẩm bán chạy.