Trung tâm hỗ trợ On

Nhà cung cấp có thể xem các loại báo cáo sau:

  • Báo cáo sản phẩm sắp hết hàng.
  • Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất.
  • Báo cáo sản phẩm chưa được đặt hàng.